good music with electronic touch!

Warning: preg_match() [function.preg-match]: Unknown modifier '2' in /goodtimeradio/modules/functions.php on line 40

Warning: preg_match() [function.preg-match]: Unknown modifier 'T' in /goodtimeradio/modules/functions.php on line 40

Warning: preg_match() [function.preg-match]: Unknown modifier '2' in /goodtimeradio/modules/functions.php on line 40

Warning: preg_match() [function.preg-match]: Unknown modifier 'T' in /goodtimeradio/modules/functions.php on line 40

Warning: preg_match() [function.preg-match]: Unknown modifier '2' in /goodtimeradio/modules/functions.php on line 40

Warning: preg_match() [function.preg-match]: Unknown modifier 'T' in /goodtimeradio/modules/functions.php on line 40


REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURS „DISCOVERED BY GOOD TIME RADIO”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin stanowi zbiór postanowień regulujących zasady wzięcia udziału
  w konkursie pn. „Discovered by Good Time Radio” w charakterze uczestnika zgłaszającego konkursowe utwory muzyczne lub internauty biorącego udział w głosowaniu na najlepszy materiał muzyczny.

 2. Zgłoszenie udziału w konkursie pn. „Discovered by Good Time Radio” jest równoznaczne
  z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora i Partnerów Wspierających Konkurs, publikowanie wizerunku, składanie i otrzymywanie oświadczeń woli w formie elektronicznej
  z wykorzystaniem narzędzi komunikacji systemowej oraz na otrzymywanie informacji handlowych od Organizatora i Partnerów Wspierających Konkurs w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Wszelkie informacje na temat konkursu pn. „Discovered by Good Time Radio” zostały opublikowane na stronie internetowej www.goodtimeradio.pl w zakładce Konkurs.


§ 2. Definicje

Dla potrzeb niniejszego regulaminu ustala się definicje następujących pojąć:

 1. Konkurs: konkurs pod nazwą „Discovered by Good Time Radio”, organizowany na stronie internetowej www.goodtimeradio.pl na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;

 2. Organizator: GOOD TIME spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-783), przy ul. Grunwaldzkiej 38A/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000466395, której nadano NIP 7792413513 oraz numer REGON 302427124;

 3. uczestnik Konkursu: solista (indywidualny artysta) lub zespół muzyczny, spełniający warunki opisane w § 4 niniejszego regulaminu;

 4. głosowanie: oddawanie głosów w Konkursie przez internautów (publiczność, słuchaczy) na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;

 5. Partner Wspierający Konkurs: sponsor, który jest fundatorem nagród w Konkursie lub też przy wsparciu którego Konkurs został zorganizowany i przeprowadzony przez Organizatora,

 6. konsument: osoba fizyczna, której udział w Konkursie nie jest bezpośrednio związany
  w prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.


§ 3. Zasady ogólne Konkursu

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.goodtimeradio.pl w okresie od dnia 01.08.2013 r. do dnia 18.11.2013 r.

 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dziewięciu kategoriach tematycznych:(1) R&B i Soul, (2) Funky / POP, (3) Electro, (4) Jazz / Acid Jazz, (5) Hip-Hop / Alternative Hip Hop, (6) Rock / Altenative Rock, (7) Reggae, (8) REMIX i (9) Kategoria otwarta.

 3. Konkurs w każdej kategorii tematycznej dzieli się na trzy etapy: etap pierwszy – zgłoszenia uczestników oraz głosowanie internautów, etap drugi – półfinał (głosowanie SMS) oraz etap trzeci – finał i ogłoszenie wyników.

 4. Konkurs polega na zgłoszeniu przez uczestnika Konkursu jednego lub kilku autorskich utworów muzycznych lub coverów, spośród których internauci, Organizator oraz Jury Konkursowe wybiorą najlepsze materiały muzyczne, które zostaną nagrodzone na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 5. Zgłaszane do udziału w Konkursie utwory muzyczne muszą być autorskim dziełem uczestnika, do którego przysługują mu pełne prawa autorskie i które to nie były pracami nagrodzonymi lub wyróżnionymi w innych konkursach. Do udziału w Konkursie nie mogą być zgłaszane w szczególności takie utwory muzyczne, które:

 1. mogłyby zostać uznane za niezgodne z powszechnie przyjętymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, co dotyczy w szczególności utworów o treści pornograficznej, wulgarnej, rasistowskiej lub utworów propagujących przemoc i inne działania niezgodne z prawem,

 2. naruszają prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej i intelektualnej, prawa do zachowania określonych informacji w tajemnicy, prawa do ochrony dóbr osobistych lub prawo do prywatności,

 3. zawierają materiały chronione prawem, co do których uczestnik Konkursu nie jest uprawniony,

 4. mają na celu promocję osób trzecich, określonych towarów lub usług,

 5. naruszają prawa lub dobre imię oraz renomę Organizatora lub Partnerów Wspierających Konkurs,

 6. naruszają w inny sposób postanowienia niniejszego regulaminu, przepisy prawa, normy społeczne, normy obyczajowe, itp.


§ 4. Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być:

 1. solista (indywidualny artysta) - pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, będąca konsumentem, posiadająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, której przysługują wszystkie prawa autorskie do zgłaszanego w Konkursie utworu,

 2. solista (indywidualny artysta) - pełnoletnia osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub osoba małoletnia, która ukończyła 13 lat, będąca konsumentem, posiadająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, na której udział w Konkursie zgodę wyraził przedstawiciel ustawowy oraz której przysługują wszystkie prawa autorskie do zgłaszanego w Konkursie utworu,

 3. zespół muzyczny składający się z nieokreślonej liczby osób, o których mowa w pkt
  a) i b) powyżej, który do tej pory nie wydał lub wydał maksymalnie jeden debiutanckipełny album muzyczny przed dniem 01.01.2013 r.

 1. W przypadku zgłoszenia do udziału w Konkursie zespołu muzycznego ustala się następującą procedurę działania:

 1. zespół muzyczny i wszystkie osoby wchodzące w jego skład traktowani są jako jeden uczestnik,

 2. zgłoszenia udziału zespołu muzycznego w Konkursie może dokonać wyłącznie osoba fizyczna, która wchodzi w jego skład, i domniemywa się, iż osoba ta otrzymała pełnomocnictwo od pozostałych członków zespołu do reprezentowania ich oraz działania w ich imieniu w ramach Konkursu,

 3. wszelkie warunki oraz zasady Konkursu odnoszą się zarówno do zespołu muzycznego jako całości, jak i do poszczególnych jego członków, natomiast jakiekolwiek działanie lub zaniechanie zespołu muzycznego i/lub jego członków traktowane jest jak działanie lub zaniechanie uczestnika Konkursu.

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia kandydata poprzez wypełnienie za pośrednictwem Internetu formularza aplikacyjnego znajdującego się na stronie internetowej www.goodtimeradio.pl w zakładce Konkurs, załączenie fotografii zgłaszającego udział zespołu muzycznego lub solisty (indywidualnego artysty) oraz opisanego tytułem i przyporządkowanego do wybranej kategorii tematycznej Konkursu utworu muzycznego (utworów muzycznych) w formie pliku mp3, przy czym w ramach kategorii tematycznej REMIX uczestnik Konkursu zobowiązany jest zremiksować udostępnione przez Organizatora nagranie (do pobrania w formularzu aplikacyjnym).
  W formularzu aplikacyjnym kandydat zobowiązany jest wypełnić wszystkie pola,
  w szczególności podać takie informacje, jak:

 1. nazwa zespołu muzycznego lub imię i nazwisko solisty,

 2. skład zespołu muzycznego,

 3. dane osoby dokonującej zgłoszenia w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail,

 4. krótki opis dotychczasowej twórczości artystycznej zespołu muzycznego lub solisty, imię i nazwisko autora muzyki oraz tekstu zgłaszanego utworu.

 1. Zgłoszenia kandydatów oraz konkursowych utworów muzycznych będą przyjmowane
  w okresie od dnia 01 sierpnia 2013 r. od godziny 18:00 do dnia 15 października 2013 r. do godziny 23:00. Jeden uczestnik może zgłosić do udziału w Konkursie maksymalnie trzy utwory muzyczne.

 2. Wraz z chwilą zgłoszenia udziału w Konkursie jego uczestnik deklaruje, że zgłaszany przez niego do Konkursu utwór muzyczny nie stanowi przedmiotu umów zawartych
  z wytwórniami muzycznymi i udziela Organizatorowi nieodpłatnie nieograniczonej co do miejsca, bezwarunkowej oraz wyłącznej licencji do korzystania z konkursowych utworów muzycznych przez czas trwania Konkursu oraz na czas nieograniczony po jego zakończeniu w celu prezentowania utworu muzycznego uczestnika Konkursu w play listach radia GOOD TIME RADIO oraz wydania albumów z muzyką wybraną przez GOOD TIME RADIO. Uczestnik Konkursu może wypowiedzieć licencję tylko i wyłącznie z przyczyn szczególnie uzasadnionych, kiedy to korzystanie z jego utworów muzycznych przez Organizatora będzie naruszało dobra osobiste uczestnika oraz ważne interesy.

 3. Udziału w Konkursie nie mogą zgłaszać i brać pracownicy Organizatora oraz osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej oraz Jury Konkursowego, a także członkowie ich rodzin, przez których to członków rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, przysposobionych, przysposabiających i osoby pozostające w faktycznym pożyciu.


§ 5. Internauci / Publiczność

 1. Udział w Konkursie w charakterze osoby głosującej może wziąć każda osoba fizyczna,
  która zarejestrowała się w portalu społecznościowym Facebook i posiada aktywne konto oraz polubiła fanpage Organizatora.

 2. Osoba biorąca udział w Konkursie w charakterze głosującego może korzystać wyłącznie
  z jednego aktywnego konta w portalu społecznościowym Facebook, za pośrednictwem którego będzie oddawała głosy na wybrane przez siebie utwory muzyczne. Głosowanie na wybrany konkursowy utwór muzyczny odbywa się na stronie www.goodtimeradio.pl za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.

 3. Warunkiem głosowania jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora i Partnerów Wspierających Konkurs oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych od Organizatora
  i Partnerów Wspierających Konkurs w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


§ 6. Etap pierwszy Konkursu – głosowanie internautów

 1. Każde zgłoszenie kandydata oraz konkursowego utworu muzycznego jest weryfikowane przez Komisję Konkursową pod kątem kryteriów opisanych w § 3 i § 4 niniejszego regulaminu. W przypadku stwierdzenia, że kandydat nie spełnia warunków udziału
  w Konkursie lub też zgłoszony przez niego utwór muzyczny narusza postanowienia niniejszego regulaminu, zgłoszenie takie zostanie anulowane, o czym też komisja poinformuje kandydata za pośrednictwem wiadomości e-mail. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

 2. W przypadku uzyskania przez kandydata i zgłoszonego przez niego utworu muzycznego pozytywnej opinii Komisji Konkursowej, utwór muzyczny umieszczony zostanie na stronie internetowej Organizatora www.goodtimeradio.pl, na której wszystkie osoby odwiedzające portal mogą w dowolnym czasie odsłuchiwać zgłoszone do udziału w Konkursie utwory muzyczne, pisać komentarze lub zapowiedzi do zgłoszonych przez uczestników utworów muzycznych.

 3. W okresie od dnia 01 sierpnia 2013 r. od godziny 18:00 do dnia 15 października 2013 r.
  do godziny 23:00 dopuszczone przez Komisję Konkursową do udziału
  w Konkursie utwory muzyczne zostaną poddane ocenie internautów, którzy będą mogli oddać głos na utwór w ich ocenie najlepszy w danej kategorii tematycznej. Utwór bierze udział w głosowaniu internautów od chwili akceptacji jego zgłoszenia przez Komisję Konkursową i zamieszczenia go na stronie www.goodtimeradio.pl w zakładce Konkurs. Każda osoba głosująca w Konkursie może oddać tylko jeden głos na wybrany przez siebie konkursowy utwór muzyczny.


§ 7. Drugi etap Konkursu - półfinał

 1. Do drugiego etapu Konkursu z każdej kategorii tematycznej przechodzi 100 muzycznych utworów konkursowych, które w pierwszym etapie uzyskały największą liczbę głosów internautów.

 2. W półfinale konkursowe utwory muzyczne są oceniane przez słuchaczy radia GOOD TIME RADIO, a najlepsze utwory będą wybierane w głosowaniu SMS. Każda osoba może oddać swój głos poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści GT.Kategoria.(numer utworu)
  na numer 71480 (koszt SMS wynosi 1,23 zł z VAT).

 3. W głosowaniu SMS z każdej kategorii tematycznej zostanie wybranych 20 utworów, które uzyskają największą liczbę głosów. Utwory te zostaną zakwalifikowane do finału Konkursu.

 4. Półfinał i głosowanie SMS zostanie przeprowadzone w okresie od dnia 22.10.2013 r. od godziny 20:00 i potrwa do dnia 01.11.2013 r. do godziny 20:00.


§ 8. Trzeci etap Konkursu – finał

 1. W finale ocena konkursowych utworów muzycznych będzie dokonywana przez Jury Konkursowe, którego zadaniem jest wybór w każdej kategorii tematycznej Konkursu trzech najlepszych utworów muzycznych. Dla każdej kategorii tematycznej zostanie powołane odrębne Jury Konkursowe, któremu będzie przewodniczył Przewodniczący, przy czym najlepsze utwory muzyczne w Kategorii otwartej zostaną wybrane przez członków wszystkich powołanych Jury Konkursowych.

 2. W finale wszyscy członkowie powołanych Jury Konkursowych oraz Organizator wybiorą dodatkowo Artystę Konkursu spośród autorów tych konkursowych utworów muzycznych wszystkich kategorii tematycznych, które zajęły odpowiednio pierwsze i drugie miejsce
  w swojej kategorii tematycznej. Każdemu członkowi Jury i Organizatorowi przysługuje jeden głos, przy czym przy równej liczbie głosów decyzję ostateczną podejmie Organizator.

 3. Obrady Jury Konkursowego będą odbywały się w okresie od dnia 02 listopada 2013 r. do dnia 17 listopada 2013 r.

 4. Zwycięskie utwory muzyczne oraz Artysta Konkursu zostaną wybrane na podstawie kryteriów merytorycznych, formalnych i artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem subiektywnie postrzeganej przez członków Jury Konkursowego jakości artystycznej wykonania.

 5. Wyniki Konkursu w każdej kategorii tematycznej oraz kategorii Artysta Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 18 .11.2013 r. na stronie internatowej Organizatora oraz na antenie GOOD TIME RADIO.


§ 9. Nagrody dla zwycięzców Konkursu

 1. W ramach Konkursu zostaną przyznane następujące nagrody:

 1. w każdej kategorii tematycznej przyznane zostaną przez Jury Konkursowe trzy nagrody:

 • za zajęcie I miejsce - nagroda pieniężna w kwocie 1.500 zł,

 • za zajęcie II miejsce - nagroda pieniężna w kwocie 1.000 zł,

 • za zajęcie III miejsce - nagroda pieniężna w kwocie 500 zł.

Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dodatkowo kupon rabatowy w wysokości 15% na zakupy w MUSIC STORE w Poznaniu.

 1. nagroda główna dla Artysty Konkursu - nagroda pieniężna w wysokości 10.000 zł

 1. Nagrody przyznawane w Konkursie nie podlegają wymianie. W przypadkach, kiedy jest to wymagane, Organizator pokryje oraz zapłaci w imieniu nagrodzonego uczestnika Konkursu podatek od nagrody na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 2. Decyzje Jury Konkursowego i Organizatora są ostateczne i niepodważalne przez uczestników Konkursu.

 3. Jury oraz Organizator zastrzegają sobie wyłączne prawo do innego podziału nagród.

 4. Uczestnicy nagrodzeni w Konkursie zobowiązują się do:

 1. udziału w uroczystej gali konkursowej w miejscu i czasie ustalonym przez Organizatora, podczas której to zostaną wręczone nagrody wszystkim zwycięzcom Konkursu,

 2. stawiania się w miejscach i terminach ustalonych z Organizatorem celem realizacji
  i przygotowania artystycznego wykonania utworu, nagrania materiału muzycznego na płytę lub utworów w profesjonalnym studio nagraniowym, nagrania teledysku, itp.,

 3. wyrażenia pisemnej zgody na publikację wizerunku i wybranych danych osobowych
  przez Organizatora oraz Partnerów Wspierających Konkurs w mediach, w szczególności w prasie, radio, telewizji i w Internecie.

 1. Jeżeli zwycięzca Konkursu odmówi wykonania któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w ust. 5 powyżej, Organizator zastrzega sobie możliwość nagrodzenia innego uczestnika Konkursu lub też podjęcia decyzji o nieprzyznaniu tej nagrody w całości lub
  w części.

 2. W zamian za możliwość wzięcia udziału w Konkursie, uiszczenie przez Organizatora podatku od przyznanej nagrody oraz promowanie przez Organizatora osoby zwycięzcy, każdy uczestnik Konkursu, którego utwór muzyczny został wyróżniony, zobowiązuje się udzielić Organizatorowi nieodpłatnie na czas nieoznaczony wyłącznej i nieograniczonej licencji do wykorzystywania utworu na wszelkich znanych obecnie polach eksploatacji, w szczególności takich, jak:

 1. utrwalanie oraz zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym drukiem, na kliszy fotograficznej, taśmie magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku),

 2. sporządzanie nośnika audiowizualnego, w tym zapisu na nośniku magnetycznym, dysku komputerowym oraz wszystkich innych typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

 3. wprowadzanie do obrotu,

 4. wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, wprowadzanie do własnych baz danych i przechowywanie w archiwach oraz pamięci komputerowej,

 5. publiczne udostępnianie utworów muzycznych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w sieci internetowej oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych),

 6. publiczne odtwarzanie, wystawianie i wyświetlanie,

 7. wielokrotne przekazy on-line w Internecie, zarówno symultanicznie, jak
  i niesymultanicznie, w ramach programów telewizyjnych, jak i poza programami,
  w ramach programów video on demand, pay-per-view, na indywidualne życzenie użytkownika sieci w miejscu i czasie przez niego wybranym, zarówno w technice download, jak i streaming, z zastosowaniem odbiorników różnego typu,

 8. wielokrotne odtwarzanie za pomocą dowolnych odtwarzaczy posiadających funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i video w technologii cyfrowej, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone i innych, z zastosowaniem aplikacji programu iTunes lub innych o podobnym charakterze i funkcji.

Uczestnik Konkursu jest uprawniony do wypowiedzenia licencji tylko i wyłącznie z przyczyn szczególnie uzasadnionych, kiedy to korzystanie z jego utworów muzycznych przez Organizatora będzie naruszało dobra osobiste uczestnika oraz ważne interesy.

 1. Zwycięzca ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność danych kontaktowych lub innych danych umożliwiających identyfikację jego osoby, które zostaną podane w formularzu aplikacyjnym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nienawiązanie kontaktu ze zwycięzcą Konkursu, jeżeli podane przez niego dane będą błędne.


§ 15. Dane osobowe

 1. Administratorem gromadzonych i przetwarzanych w ramach Konkursu danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.

 2. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych będzie dokonywane zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie zgody uczestnika Konkursu wyrażonej w formie elektronicznej na etapie dokonywania zgłoszenia konkursowego,
  w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Poza tym uczestnik Konkursu wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie przez Organizatora i Partnerów Wspierających Konkurs udostępnionych przez niego danych osobowych, w tym adresu e-mail i numeru telefonu kontaktowego, w celu reklamy, otrzymywania informacji
  o ważnych wydarzeniach, informacji komercyjnych oraz handlowych, a także badania przez Organizatora rynku i preferencji/upodobań uczestników Konkursu z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości organizowanych w przyszłości konkursów muzycznych.

 3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do danych, prawo do ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Podanie prawidłowych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, uzyskania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.


§ 16. Reklamacje

 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu wraz z uzasadnieniem należy składać w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres konkurs@goodtimeradio.pl lub w formie pisemnej poprzez wysłanie pisma reklamacyjnego na adres siedziby Organizatora.

 2. Organizator może zwrócić się z prośbą o uzupełnienie reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Organizatora pisma reklamacyjnego
  o pełnej i prawidłowej treści.

 3. Organizator może odmówić rozpatrzenia reklamacji, jeżeli została ona zgłoszona po upływie 30 dni od zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.

 4. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez reklamującego w treści zgłoszenia.


§ 17. Nadzór nad Konkursem

 1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu będzie sprawowała Komisja Konkursowa,
  w której skład wejdzie osoba wyznaczona przez Organizatora:

Anna Wojtkowiak.

 1. Organem decydującym o przyznaniu nagród w ramach Konkursu będzie Jury Konkursowe w składzie:

 1. Przewodniczący Jury: Dariusz Stasik,

 2. Członek Jury: Paulina i Natalia Przybysz – kategoria R&B / Soul/Blues/Alternative  ,

 3. Członek Jury: Marek Piotrowski i Bartosz Królik – kategoria Funky / POP

 4. Członek Jury: Wojciech Mazolewski – kategoria Jazz / Alternative Jazz,

 5. Członek Jury: Marcin Bors – kategoria remix,

 6. Członek Jury: Ras Luta – kategoria Reggae,

 7. Członek Jury: Małpa – kategoria Hip-hop / Alternative Hip-hop,

 8. Członek Jury: Piotr Rogucki – kategoria Rock / Altenative Rock,

 9. Członek Jury: zespół Sofa - kategoriaElectronic.


§ 18. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu oraz ich interpretacji.

 2. Organizator ma prawo odwołać Konkurs, skrócić lub wydłużyć czas trwania Konkursu lub zmienić nagrody na nagrody ekwiwalentne w każdym przypadku, kiedy przeprowadzenie Konkursu na zasadach pierwotnie ustalonych jest znacznie utrudnione lub niemożliwe.

 3. W każdym przypadku, kiedy Organizator stwierdzi, że uczestnik Konkursu podał nieprawdziwe dane lub jego postępowanie jest niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu, ma prawo podjąć decyzję o wyłączeniu go z udziału w Konkursie, a jeżeli uczestnik taki został już nagrodzony, wezwać go do zwrotu nagrody lub jej równowartości pieniężnej.

TAGI CHMURA
KALENDARIUM
listopad
PnWtŚrCzPtSoNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
NASI PARTNERZY